opći uvjeti suradnje

1. OPSEG USLUGE
Opseg usluga koje se reguliraju ovim uvjetima uključuje prevođenje, provjeru i lektoriranje tekstova s hrvatskog na strani jezik i sa stranog jezika na hrvatski jezik, grafičku obradu prevedenih tekstova, ovjeru sudskog tumača i druge povezane usluge koje pruža VERBA CENTAR d.o.o. (u nastavku: VERBA).

2. NARUČIVANJE PRIJEVODA
Prihvaćanjem ponude u bilo kojem obliku (potpisani primjerak ponude ili obavijest o prihvaćanju/narudžba putem e-pošte ili faksiranog dokumenta i dostavom materijala za prevođenje ili drugu obradu u okviru opsega usluge), smatra se da je Naručitelj izdao neopozivu narudžbu i nalog za izvršenje usluge specificirane u ponudi. Naručitelj je dužan staviti na raspolaganje svoje osobne podatke i/ili podatke tvrtke koju zastupa u svrhu osiguranja urednog preuzimanja, naplate posla i unosa u Dnevnik prijevoda i ovjera kako je propisano Pravilnikom o sudskim tumačima. Pročitajte i naša Pravila privatnosti.

3. ČUVANJE POSLOVNE TAJNE I TAJNOSTI PODATAKA
Svi osobni podaci, tekstovi, usmeni i pisani dogovori i svi ostali materijali koji su VERBI stavljeni na raspolaganje u svrhu izvršenja dogovorenog posla čuvaju se kao poslovna tajna i ne prosljeđuju se trećim osobama, osim osobama koje sudjeluju u procesu prevođenja. Svaki prevoditelj obvezan je čuvati poslovnu tajnu. Svi materijali koji su u vlasništvu Naručitelja vratit će mu se na njegov zahtjev, a svi prevedeni tekstovi trajno će se uništiti na poseban zahtjev Naručitelja. Naručitelj na poseban zahtjev može dobiti Izjavu o povjerljivosti koju potpisuje svaki pojedini prevoditelj koji radi na dotičnom projektu. VERBA ne odgovara za otkrivanje ili korištenje onih informacija koje već jesu ili u budućnosti postanu poznate nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela. U svakom slučaju, Naručitelj je obvezan naznačiti dokument povjerljivim prije ili za vrijeme izdavanja radnog naloga. Preporučamo da se strogo povjerljivi dokumenti dostave direktno „na ruke“ u naš ured, s obzirom na to da slanje informacija putem elektroničke pošte ili općenito putem interneta unatoč svim našim mjerama zaštite ne može osigurati stopostotnu zaštitu od neovlaštenog pristupa.

4. TERMINOLOGIJA
Ako Naručitelj želi da prijevod sadržava određenu terminologiju, dužan je o tome obavijestiti Izvršitelja istovremeno s dostavom dokumenata za prevođenje. Ako Naručitelj ne stavi na raspolaganje popise stručnih riječi na izvornom i ciljnom jeziku, posebne rječnike i materijale radi osiguravanja dosljednosti terminologije, svaki ćemo stručni pojam prevesti po svom najboljem znanju uz upotrebu svih javnosti dostupnih i naših internih rječnika, pojmovnika i materijala.

5. ROKOVI
Rokovi i način isporuke dogovaraju se prije ili za vrijeme predaje radnog naloga/narudžbe i navode se u ponudi. Ako rok isporuke nije utvrđen, uslugu ćemo isporučiti prema svojim mogućnostima, internim prioritetima i nakon svih dodatno provedenih kontrola. Slučaj više sile opravdava kašnjenje isporuke razmjerno trajanju okolnostima koje su nastupile zbog više sile. U slučaju više sile dogovara se naknadni rok isporuke. Slučajem više sile smatra se između ostalog sljedeće: prirodne katastrofe, vremenske nepogode koje onemogućavaju dolazak radnika na posao, rat i ratna događanja, štrajk, prosvjedi, požar, poplava, nestanak električne energije i greške u radu mreže, epidemije i sl.

6. OBRAČUN
Obračun se vrši na temelju izvornog teksta ili na temelju teksta prijevoda ako zbog specifičnosti formata datoteke nije moguće unaprijed odrediti količinu znakova ili riječi. Najmanja je obračunska jedinica jedna (1) autorska kartica koja sadržava 1450 slovnih mjesta (uključujući praznine) ili jedna (1) riječ, osim ako je s Naručiteljem drugačije ugovoreno. Kod narudžbi koje uključuju prevođenje u CAT alatima obračun se može vršiti na temelju broja riječi izvornog teksta. Obračun se vrši pomoću posebnog softvera za prebrojavanje i izračun slovnih znakova. Ako obračun pomoću softverskih programa nije moguć, količina teksta odredit će se na temelju slobodne procjene prevoditelja. VERBA pridržava pravo primijeniti i drugačiji način obračuna i odrediti minimalne naknade za određenu uslugu. Naručitelj uvijek dobiva ponudu s navedenom ukupnom cijenom odmah nakon dostave tekstova ili dokumenata na uvid. Cijene vrijede prema našem aktualnom cjeniku, odnosno posebnom cjeniku koji je ugovoren za određenog Naručitelja. Usluge koje obuhvaćaju i više od jednostavne obrade teksta, dogovaraju se i obračunavaju zasebno. Usluge za koje je dana konkretna ponuda obračunat će se prema toj ponudi, bez obzira na eventualna odstupanja koja se utvrde nakon izvršenja posla. Precizna i obvezujuća ponuda može se dati samo ako je Naručitelj dostavio kompletnu dokumentaciju koju je potrebno prevesti, zajedno sa preciznim opisom svih dodatnih usluga. Za provjeru, korekturu i/ili lektoriranje tuđih prijevoda, pridržavamo pravo obračunati puni iznos prijevoda u slučaju da opseg posla te usluge proizvodi za nas jednaki utrošak vremena i rada kao da smo sami preveli tekst.

7. PLAĆANJE
Sve usluge plaćaju se prilikom preuzimanja ili prema rokovima dospijeća koji su navedeni na računu i/ili u ugovoru o poslovnoj suradnji, ako je on zaključen. Ako se usluge isporučuju putem interneta, Naručitelj je dužan prije isteka roka za dostavu usluge dostaviti VERBI potvrdu o uplati. Ako VERBA nije primila potvrdu, obustavit će isporuku sve dok uplata nije izvršena. Na zakašnjela plaćanja obračunat će se zakonom određene zatezne kamate kao i svi ostali iznosi na koje VERBA prema zakonu ima pravo.

8. PRIGOVORI I REKLAMACIJE
Svi prigovori i reklamacije šalju se na e-adresu: info@verba.hr. VERBA će u zakonom propisanom roku odgovoriti na svaki zaprimljeni prigovor, uzimajući u obzir interese Naručitelja.
Reklamacije su moguće samo ako je Naručitelj podmirio sve svoje obveze. U slučaju da Naručitelj smatra da izvršena usluga ima nedostatke u kvaliteti prijevoda ili mediju na kojem je prijevod dostavljen, Naručitelj je dužan dostaviti pisanu reklamaciju u roku od 15 dana od primitka prijevoda te detaljno obrazložiti razlog svoje reklamacije.

Reklamacija će se smatrati opravdanom:

  • ako prijevod sadržava manjak ili višak informacija u odnosu na original
  • ako prijevod sadržava netočne podatke u odnosu na original
  • ako smisao prevedene rečenice ne odgovara smislu rečenice u originalu
  • ako je prijevod gramatički neispravan

Reklamacija se neće smatrati opravdanom:

  • ako je riječ o sinonimu
  • ako se prevedeni pojam u istom značenju nalazi i u rječnicima koji su dostupni javnosti
  • ako je riječ o zatipku (tipografska pogreška) i ako ta pogreška ne mijenja pravu smisao cijele rečenice
  • ako je pogreška nastala zbog gramatički neispravnog originala, slabo vidljivog teksta, ako tekst originala sadrži stručne ili interne pojmove ili kratice za koje Naručitelj nije omogućio objašnjenje ili pojmove na jeziku koji nije naveden u 1. točki ovih Općih uvjeta poslovanja.

Ako je reklamacija opravdana, Naručitelj će odrediti rok za ispravak prijevoda. VERBA će takav ispravak, koji je potreban zbog vlastitog propusta, izvršiti u najkraćem mogućem roku i na vlastiti trošak.
Stilska poboljšanja, odnosno ispravci specifičnih stručnih pojmova ili kratica (posebice stručnih pojmova vezanih uz određenu struku ili interna pravila tvrtke Naručitelja) ne smatraju se nedostacima prijevoda, ali se mogu dogovoriti kao dodatna usluga. Pridržavamo pravo da posebno obračunamo takve ispravke ako taj dio posla nije dogovoren tijekom izdavanja radnog naloga, odnosno ako Naručitelj nije prije početka posla dostavio odgovarajuće popise stručnih, odnosno internih pojmova.

9. ODŠTETA
Svi zahtjevi za odštetom protiv Izvršitelja ograničeni su iznosom računa za dotičnu uslugu, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno. Od ovoga se izuzimaju slučajevi namjere ili krajnje nepažnje. Odgovornost za propuštenu dobit ili popratne štete ne postoji.

10. AUTORSKA PRAVA I PRAVA KORIŠTENJA
Autorska prava i prava korištenja tekstova, prijevoda, grafika i dokumentacije koji su izrađeni u VERBI u okviru izvršenja naručenog posla ostaju u vlasništvu VERBE do podmirenja cjelokupnih potraživanja, osim ako je u ugovoru s Naručiteljem drugačije određeno.

11. REFERENCE
Pridržavamo pravo da ime Naručitelja postavimo na našu internetsku stranicu i druge promidžbene materijale kao referencu. To pravo nećemo iskoristiti ako nas Naručitelj pisanim putem obavijesti o svom protivljenju. Naručitelj ima pravo u bilo koje vrijeme pisanim putem zatražiti da se njegovo ime i naša poslovna suradnja zadrže u strogoj diskreciji.

12. SALVATORNA KLAUZULA
Ako bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

13. SUDSKA NADLEŽNOST
Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta primjenjuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Za sadržaj ovih stranica odgovara:

VERBA CENTAR d.o.o.
Hebrangova 32, 10 000 Zagreb
OIB: 71824628731

Radno vrijeme:
pon – pet 8.00 – 17.00

Kontaktirajte nas:

+385 1 4576 194
info@verba.hr