Kontakt: 43 33 54 63, info@verba-translation.com

Što je norma ISO 17100:2015 

Normom ISO 17100:2015 određuju se zahtjevi u pogledu glavnih procesa, resursa, tehničke opremljenosti i ostalih aspekata koji su potrebni da pružatelj usluga prevođenja može isporučiti kvalitetne prijevode koji ispunjavaju zahtjeve klijenata.

Normom se određuje i način na koji pružatelji usluga prevođenja dokazuju da su njihove usluge u skladu sa zahtjevima norme ISO 17100:2015 te jesu li njihovi procesi i resursi odgovarajući kako bi mogli pružati kvalitetne usluge prevođenja u skladu sa svim zahtjevima klijenata i struke. Primjerice, u tekstu norme navedene su minimalne kvalifikacije prevoditelja, redaktora, lektora i drugih ljudskih resursa koje prevoditeljska tvrtka ili agencija zapošljava ili angažira za poslove prevođenja.

Renomirani pružatelji usluga prevođenja koji su se opredijelili za pružanje kvalitetnih usluga i sami postavljaju procese osiguranja kvalitete i zahtjeve za kvalifikacije radnog osoblja unutar svoje tvrtke.

U VERBA CENTRU nezavisna certifikacijska kuća Bureau Veritas svake godine provjerava ispunjava li ova prevoditeljska tvrtka sve zahtjeve norme ISO 17100:9001 kao i procedure koje je tvrtka sama odredila u svrhu osiguravanja kvalitete usluga prevođenja, lektoriranja i usluga koje pružaju ovlašteni sudski tumači.

Kao dokaz da su svi zahtjevi norme ispunjeni VERBA CENTAR dobiva certifikat kvalitete.

 

Ansvarlig for denne side er:
 
VERBA Translation ApS
H. P. Hanssens Gade 42, DK-6200 Aabenraa
CVR-nr.: 40238697
Adm. direktør: Luciano Lykkebo
 
info@verba-translation.com
Tlf. 43 33 54 63
info@verba-translation.com