Kontakt: 43 33 54 63, info@verba-translation.com

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Almindelige forretningsbetingelser for oversættelsesydelser

1 YDELSENS OMFANG


Ydelsens omfang, som er reguleret af nærværende almindelige forretningsbetingelser, omfatter oversættelse, lektorat og korrekturlæsning, udarbejdelse af layout og formatering af oversatte tekster, bekræftelse af oversatte dokumenter ved autoriserede tolke samt yderligere hermed forbundne tjenesteydelser udført af VERBA Translation ApS (efterfølgende kaldet VERBA).

2 OPDRAG


Med accept af et tilbud i hvilken som helst form (med underskrift under en tilbudskopi eller forsendelse af en accepterklæring eller bestilling via e-mail eller fax eller ved at stille en tekst til rådighed, som skal oversættes eller behandles på anden vis inden for rammerne af ydelsens omfang) anses de i tilbuddet beskrevne ydelser for at være uigenkaldeligt givet i opdrag. Kunden stiller sine personlige data og/eller dataene af den af kunden repræsenterede virksomhed til rådighed for at sikre, at oversættelserne faktureres, betales og registreres korrekt i vores oversættelsesstyringssystem. Bemærk også vores databeskyttelseserklæring.

3 FORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE


Samtlige personlige data, tekster, skriftlige og mundtlige aftaler og alle øvrige materialer, som stilles til rådighed for VERBA med henblik på udførelse af de aftalte tjenesteydelser, behandles fortroligt og videregives ikke til tredjemand, der ikke deltager i udførelsen af opgaven. Alle VERBA’s medarbejdere er forpligtet til at behandle samtlige kundedata og -informationer fortroligt. Alle materialer i kundens besiddelse returneres på forespørgsel, og alle oversatte tekster tilintetgøres permanent efter kundens særskilte ordre, såfremt kunden har betalt for dem korrekt. Efter kundens specifikke anmodning afgiver VERBA en hemmeligholdelseserklæring, som er blevet skrevet under af alle oversættere, der er betroet med projektet. VERBA hæfter ikke for offentliggørelsen eller brugen af oplysninger, som allerede er blevet eller fremover vil blive gjort tilgængelige for offentligheden eller hvis offentliggørelse er fastsat ved lov i henhold til en kompetent retsmyndigheds anmodning. Kunden skal i hvert tilfælde markere dokumentet som fortroligt før eller under afgivelsen af en arbejdsordre. Det anbefales derfor at indlevere strengt fortrolige dokumenter direkte på vores kontor, eftersom vi på trods af alle vores bestræbelser ikke kan garantere for, at oplysninger sendt via e-mail eller generelt via internettet er 100 % sikre mod uautoriseret adgang.

4 TERMINOLOGI


Hvis kunden ønsker, at der anvendes en bestemt terminologi ved oversættelsen, skal kunden meddele tjenesteyderen (VERBA) dette ved overdragelsen af de dokumenter, som skal oversættes. Hvis ikke kunden stiller en liste til rådighed, der indeholder fagtermerne i mål- og udgangssproget, specielle ordbøger eller materialer, som skal sikre terminologisk konsistens, oversættes fagbegreber efter vores bedste viden og ved brug af alle ordbøger, ordlister og offentligt tilgængelige materialer samt vores egne interne ordbøger, ordlister og materialer.

5 LEVERINGSBETINGELSER


Leveringsbetingelserne aftales før eller ved afgivelse af en arbejdsordre/ordreformular og fremgår af tilbuddet. Hvis ikke der er angivet nogen leveringsdato, leveres ydelserne afhængigt af de tilgængelige ressourcer og interne prioriteter efter udførelse af samtlige yderligere kvalitetskontroller. I tilfælde af force majeure er en forsinket levering af ydelsen i forhold til varigheden af de forhold, som blev forårsaget af force majeure, retfærdiggjort. I dette tilfælde aftales en senere leveringstid. Tilfælde af force majeure er især følgende: Naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, som hindrer medarbejderne i at komme på arbejde, krig og militæraktioner, strejke, protester, brande, oversvømmelser, strøm- og netfejl, epidemier osv. 

6 PRISBEREGNING


Prisberegningen foretages ved hjælp af kildeteksten, således at prisen kan fastsættes på forhånd. Såfremt der ikke aftales andet med kunden, lægges 1 (et) ord som minimumsenhed til grund for prisberegningen. Beregningen sker via en speciel software, som fastslår og beregner ordantallet. Hvis en software-støttet beregning ikke er mulig, retter tekstomfanget sig efter oversætterens evaluering og eget skøn. De gældende priser er fastsat i den til enhver tid gældende prisliste eller en speciel prisliste, som udarbejdes efter de med den pågældende kunde aftalte betingelser. Ydelser, som går ud over den grundlæggende tekstredigering, aftales og faktureres særskilt. Såfremt et officielt tilbud er blevet fremsendt, faktureres ydelserne i henhold til dette tilbud. Der kan først forelægges et officielt tilbud, når kunden har fremsendt alle de dokumenter, som skal oversættes, og samtlige ekstraydelser er blevet udførligt beskrevet. VERBA forbeholder sig retten til at beregne den fulde oversættelsespris for lektorat og/eller korrekturlæsning af oversættelser, som er blevet udført af en oversætter, som ikke er ansat hos VERBA, såfremt disse eksterne oversættelser er af ringere kvalitet og udførelsen af disse ydelser er ligeså tidkrævende som en ny oversættelse.

7 BETALING


Honorarer for ydelser skal betales senest otte dage efter fakturaens modtagelse, medmindre der forinden er blevet aftalt en anden betalingsfrist med kunden. Ved forsinket betaling beregner VERBA ud over det forfaldne beløb renter og andre lovligt tilladte gebyrer.

8 KLAGER


Klager tilgodeses kun, hvis kunden har opfyldt alle sine finansielle forpligtelser over for VERBA. Hvis kunden er af den opfattelse, at de udførte tjenesteydelser udviser mangler, er kunden berettiget til inden for 8 dage efter oversættelsens levering at indgive en skriftlig klage, hvori klagegrundene udførligt beskrives.
I følgende tilfælde anses klagen for at være berettiget: a) oversættelsen indeholder færre eller flere informationer end kildeteksten;
b) oversættelsen indeholder forkerte informationer i forhold til kildeteksten;
c) betydningen af oversatte sætninger svarer ikke til betydningen af de tilsvarende tekster i kildeteksten;
d) oversættelsen er grammatisk ukorrekt.
I følgende tilfælde anses klagen ikke for at være berettiget:
a) korrekturforslaget er et synonym;
b) det oversatte begreb er angivet med den samme betydning i en offentligt tilgængelig ordbog;
c) der er tale om en skrivefejl (slåfejl), som ikke ændrer noget ved sætningens betydning i det hele taget;
d) fejlen kan henføres til grammatiske fejl i kildeteksten eller ulæselige tekstdele i kildeteksten eller er opstået ved, at kildeteksten indeholdt fagtermer, interne begreber eller forkortelser, som kunden ikke har forklaret, eller begreber på et sprog, som ikke var angivet som et kildesprog i tilbuddet.
 Hvis en klage findes berettiget, fastsætter kunden en frist for korrekturen af oversættelsen. VERBA udfører samtlige korrekturer, som kan tilregnes forsømmelighed, for egen regning og inden for så kort tid som muligt. Alle betalinger for den udførte tjenesteydelse kan ikke kræves erstattet, medmindre VERBA erklærer ikke at kunne gennemføre korrekturer på grundlag af en berettiget klage.
Korrekturer på grund af stilistiske præferencer og korrekturer af specifikke fagtermer eller forkortelser (herunder især fagtermer fra et specielt fagområde eller interne forskrifter i kundens virksomhed) gælder ikke som oversættelsesfejl. Blev sådanne korrekturer ikke optaget i omfanget af den ydelse, som er angivet i arbejdsordren, eller har kunden inden arbejdets påbegyndelse ikke stillet nogen liste med fagtermer og/eller interne begreber til rådighed, forbeholder VERBA sig retten til at fakturere disse korrekturer særskilt.

9 ERSTATNING


Samtlige erstatningskrav mod VERBA er begrænset til det beløb, som beregnes for udførelsen af de pågældende ydelser. VERBA hæfter ikke for tabt avance og/eller indirekte skader.

10 OPHAVSRET OG BRUGSRETTIGHEDER


Ophavsretten og brugsrettighederne for tekster, oversættelser, grafiske visninger og dokumenter, som VERBA udfører i forbindelse med udførelsen af det bemyndigede arbejde, forbliver hos VERBA, indtil kunden har opfyldt samtlige sine finansielle forpligtelser, medmindre andet er aftalt.

11 REFERENCER


VERBA forbeholder sig retten til at offentliggøre kundens navn på VERBA’s hjemmeside og andre reklamematerialer som reference. VERBA giver afkald på denne ret, såfremt kunden afviser dette skriftligt. Kunden kan til enhver tid kræve den strengt fortrolige behandling af kundens navn og professionelle samarbejde med VERBA.

12 UGYLDIGHEDSBESTEMMELSER


Hvis enkelte af de nærværende bestemmelser er eller bliver virkningsløse eller ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers virkning eller gyldighed ikke heraf. I dette tilfælde erstattes den virkningsløse eller ugyldige bestemmelse med en bestemmelse, som kommer så tæt som muligt på den virkningsløse eller ugyldige bestemmelses hensigt.

13 VÆRNETING


Enhver tvist, som måtte opstå ud fra nærværende almindelige forretningsbetingelser, afgøres af Retten i Kolding, Danmark.