Zadatak sudskog tumača za engleski jezik jest izrada prijevoda s hrvatskog na engleski jezik ili s engleskog na hrvatski jezik zajedno s potvrdom kojom sudski tumač jamči da prijevod u potpunosti odgovara izvornom tekstu. Sudski tumač za engleski jezik je prevoditelj koji je ovlastila nadležna institucija. U Republici Hrvatskoj sudske tumače imenuju i razrješuju Županijski sudovi. Prijevod sudskog tumača za engleski jezik načelno se međunarodno priznaje kod bilo kakvih poslova kod kojih je potreban dokaz ispravnosti prijevoda. Međutim, određene institucije mogu odrediti svoje specifične zahtjeve pa savjetujemo da naručitelji ovjerenog prijevoda s ili na engleski jezik prije naručivanja provjere sve zahtjeve određene institucije u koju će predati ovjereni prijevod. Sudski tumači za engleski jezik najčešće izrađuju ovjerene prijevode službenih dokumenata, kao što su diplome, svjedodžbe, izvaci iz matice rođenih ili umrlih, certifikati, potvrde, ugovori i slično te također i kompletne dokumentacije za natječaje.

Ovjereni prijevodi

Prijevodi koje izrađuje sudski tumač za engleski jezik moraju u potpunosti odgovarati tekstu izvornika. Zato nadležni sudski tumač svojom izjavom te ovjerom prijevoda svojim potpisom i pečatom jamči istovjetnost s izvornikom kako bi prijevod mogao biti priznat kod određenih institucija ili u pravnim poslovima. Potvrda kojom nadležni sudski tumač ovjerava prijevod dokumenta mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, a na naslovnu stranicu ovjerenog prijevoda navodi se mjesto i datum prevođenja te broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda. U slučaju da prijevod isprave obuhvaća dva ili više listova, stranice ovjerenog prijevoda moraju biti označene rednim brojevima, a listovi prošiveni jemstvenikom, tj. trobojnom špagicom.

Dnevnik prijevoda

Svaki sudski tumač dužan je ažurno voditi Dnevnik prijevoda. Dnevnik prijevoda je knjiga u koju sudski tumač upisuje određene osobne podatke o naručitelju prijevoda, naziv i vrstu prijevoda, datum izrade ovjerenog prijevoda i dr. Svaki sudski tumač u redovitim vremenskim intervalima dostavlja nadležnom sudu ispunjen Dnevnik prijevoda.

Apostille

U raznim međunarodnim poslovima, potrebna je nadovjera dokumenta, tzv. Apostille. Takva nadovjera predstavlja određenu potvrdu izvornog dokumenta, a ne prijevoda pa to nije u nadležnosti sudskog tumača. Apostille izdaju sudovi ili konzularni uredi. Sudski tumač za engleski jezik može na zahtjev naručitelja prevesti takvu nadovjeru na engleski ili hrvatski jezik, ovisno na kojem je jeziku Apostille izrađena i u kojoj će se zemlji dokument s tom nadovjerom koristiti.

Obveze sudskog tumača za engleski jezik

Sudski tumač za engleski jezik dužan je prevesti izvorni dokument u cijelosti. Ne smije ništa dodati niti oduzeti. Također je dužan prevesti i sav vidljivi tekst na pečatima izvornika. Uz prijevod teksta stavlja se i naznaka je li dokument potpisan. Sudski tumači moraju biti izvrsni poznavatelji engleskog jezika i hrvatskog jezika kako bi dokument koji je rezultat prevođenja mogao poslužiti svrsi za koju je izrađen. Osim poznavanja jezika, posao sudskog tumača za engleski jezik zahtijeva i široku opću naobrazbu te neprekidnu edukaciju i praćenje svih zakonskih propisa vezanih za rad sudskih tumača. Kako je za gotovo sve naručitelje ovjerenih prijevoda vremenski rok također vrlo važan čimbenik, prijevodi s ovjerom sudskog tumača moraju se izraditi u vrlo kratkom roku. VERBA CENTAR zapošljava veći broj ovlaštenih sudskih tumača za engleski jezik, a također i prevoditelje i sudske tumače i za druge jezike, kako bi se i veće količine tekstova naručiteljima mogle isporučiti u željenom roku.

Isporuka ovjerenih prijevoda

Prijevod s ovjerom sudskog tumača načelno vrijedi samo kao originalni, propisno uvezeni primjerak s otisnutim pečatom sudskog tumača u plavoj boji. Međutim, većina institucija i tvrtki dozvoljava predaju ovjerenih prijevoda putem interneta, što znači da se dostavlja skenirani primjerak. VERBA će na zahtjev naručitelja dostaviti ovjereni prijevod poštom, brzom kurirskom uslugom i/ili putem e-pošte kao skenirani primjerak.