Prijevod je općenito rezultat kompleksnog procesa koji počinje od razmatranja značenja svih informacija i podataka izvornog teksta, prevođenje tog teksta na drugi jezik te usklađivanje s jezičnim pravilima ciljnog jezika. Svaki je prijevod ujedno i rezultat promišljanja i odlučivanja osobe koja ga izrađuje, jer svaka se rečenica može prevesti na veliki broj različitih načina.

Sve prijevode s njemačkog na hrvatski jezik, kao i s hrvatskog na njemački jezik u VERBA CENTRU izrađuju visokoobrazovani stručnjaci s višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom. Prevoditelji s njemačkog na hrvatski jezik moraju biti izvrsni poznavatelji njemačkog, ali i hrvatskog jezika. Posao prevoditelja zahtijeva i široku opću naobrazbu te neprekidnu edukaciju i usavršavanje u određenom području prevođenja.

Ovisno o vrsti dokumenta, prijevode u VERBI uglavnom izrađuju profesori jezika i specijalisti prevođenja koji se savjetuju s izvornim govornicima te stalni sudski tumači za njemački jezik koje je za taj posao ovlastila nadležna ustanova. U Republici Hrvatskoj to je trenutačno Županijski sud. Licenca za obavljanja poslova stalnog sudskog tumača za njemački jezik traje četiri godine i nakon toga mora se obnoviti. Sudski tumač tada ponovno mora ispuniti sve zakonom propisane zahtjeve. Sudski tumač za njemački jezik ovlašteni je prevoditelj pisanog ili izgovorenog teksta s njemačkog na hrvatski jezik ili obrnuto, te isključivo on može izdati ovjereni prijevod nekog dokumenta. Ovjerom prijevoda sudski tumač za njemački jezik potvrđuje istovjetnost prijevoda i izvornog teksta (originala na njemačkom jeziku).

Vrste prijevoda

Postoji više različitih vrsta prijevoda, od tehnički i medicinskih prijevoda kod kojih je primjerice vrlo važna terminologija i preciznost prevođenja podataka, marketinških tekstova kod kojih je vrlo važno da prijevod odgovara ‘duhu’ jezika na koji se prevodi, da se lako čita i u konačnici da izgleda kao da je autor pisao tekst upravo na tom jeziku, pa sve do prijevoda pravnih tekstova kod kojih je vrlo bitan administrativni stil i frazeologija s područja prava. Posebno područje zauzima i lokalizacija softvera i aplikacija koje također mora pratiti određene zakonitosti.

Ovjereni prijevodi

Prijevod s ovjerom izrađuje ovlašteni prevoditelj, tj. ovlašteni sudski tumač. Najčešće je riječ o ovjerenim prijevodima službenih dokumenata, kao što su diplome, svjedodžbe, izvaci iz matice rođenih ili umrlih, certifikati, potvrde, ugovori, izvodi iz sudskog registra, natječajna dokumentacija i slično. Za ovjerene prijevode vrlo je važna istovjetnost s izvornikom, za koju stalni sudski tumač jamči izjavom te ovjerom svojim potpisom i pečatom. Niti jedna informacije sadržana na izvornom dokumentu ne smije biti ispuštena niti dodana.

Osim što je ovjera sudskog tumača potrebna kod prijevoda isprava u službene svrhe, tu su i prijevodi stručnih tekstova, npr. u svrhu prijave na natječaj ili kako bi se ispunile određene zakonske obveze. Ovjereni prijevodi stručnih tekstova najzahtjevniji su i najsloženiji oblici prevođenja. Naime, riječ je o prevođenju tekstova iz vrlo specifičnih područja, kao što su primjerice medicinski dokumenti, upute za rukovanje strojevima i uređajima, specifikacije proizvoda, nacrti, troškovnici i slično, gdje je svakom sudskom tumaču zbog kontrole usklađenja terminologije s poslovnom praksom potrebna konzultacija stručnjaka (najčešće liječnika, inženjera, znanstvenika, pravnika).

Prijevod teksta

Pisano prevođenje zahtijeva strojno pisani prijenos teksta s njemačkog na hrvatski jezik, odnosno s hrvatskog na njemački jezik. Često uključuje i grafičku obradu teksta kako bi prijevod i vizualno što više odgovarao izvornom tekstu. Takvi prijevodi izdaju se u papirnatom ili u elektroničkom obliku. Prijevodi tekstova s ovjerom sudskog tumača često se šalju i u obliku skeniranih dokumenata. Tekstualni, odnosno pisani prijevodi najčešće se izrađuju za predaju u određene institucije ili objavu u medijima (kao što su internetske stranice, životopisi, prospekti, brošure, jelovnici, turistički vodiči, upute za uporabu, katalozi, dopisi, letci i ostalo). Verba ima više od 17 godina iskustva u prevođenju raznih stručnih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik i obrnuto.